Pastorale Eenheid krijgt een naam


Zondag 31 maart 2019 werd de naam van de pastorale eenheid Berlaar - Kessel- Nijlen -Bevel bekend gemaakt
tijdens de receptie na de eucharistieviering te Nijlen.
Uit de verschillende voorstellen werd er voor Sint-Salvator gekozen.

Pastorale eenheid : Open Thema Avond 22 januari 2019 - 20 u

Onze pastorale eenheid "in wording" nodigt u van harte uit!

Open Thema Avond
Financieel en materieel beheer
dinsdag 22 januari 2019, 20u
Parochiezaalzaal, Gestel
  

Onze pastorale eenheid in wording nodigt u van harte uit op dinsdag 22 januari 2019 om 20 u. in het parochiezaaltje van Gestel.

Wij zijn nog steeds gestaag onderweg om samen een pastorale eenheid te vormen voor alle parochies va
n Bevel, Berlaar, Gestel, Kessel en Nijlen.
Wij blijven daarbij op het pad dat pastoor Eric met pastoor Michel voor ons had uitgestippeld.

Op onze vijfde open thema-avond gaat onze aandacht naar het thema ‘Financieel en materieel beheer’.

Voor het financiële en materiële beheer zal onze pastorale eenheid beschikken over een economische werkgroep.
Deze werkgroep zal bestaan uit enkele deskundigen, onder leiding van het teamlid dat verantwoordelijk is
voor het beheer van de financiële en materiële middelen van de pastorale eenheid.
Deze werkgroep heeft een dubbele functie.
Enerzijds houdt de werkgroep toezicht op het beheer van de financiële en materiële middelen van de pastorale eenheid.
Anderzijds pleegt de werkgroep, vóór het opstellen van de jaarlijkse begroting van de pastorale eenheid,
overleg met de dekenale vzw over de manier waarop laatstgenoemde de werking van de pastorale eenheid kan ondersteunen.

De pastorale eenheid kan op financieel en materieel vlak ook samenwerken met andere instellingen
dan de dekenale vzw (bijvoorbeeld: een religieuze congregatie, een school, een cultureel centrum, een woonzorgcentrum).
Deze samenwerking kan betrekking hebben op bijvoorbeeld het gemeenschappelijke gebruik van bepaalde ruimten.
Voor deze samenwerking zullen van meet af aan heldere afspraken worden gemaakt.

Iedereen is van harte uitgenodigd op deze open avond, vooral diegenen die binnen de toekomstige eenheid, op een of andere manier actief mee willen werken.

Pastorale eenheid : Open Thema Avond 11 december 2018 - 20 u

Onze pastorale eenheid "in wording" nodigt u van harte uit!
Open Thema Avond
Gemeenschapsopbouw
dinsdag 11 december 2018, 20u
Pauluszaal, Berlaar-Centrum

 
Het plotse overlijden van E.H. Eric Thielemans liet bij iedereen een diepe indruk na en het heeft ons allemaal uit ons lood geslagen.
Maar we zijn nog steeds gestaag onderweg om samen een pastorale eenheid te vormen voor alle parochies van Bevel, Berlaar, Gestel, Kessel en Nijlen. We blijven daarbij op het pad dat ook pastoor Eric voor ons mee heeft uitgestippeld.

Op onze vierde open thema-avond, op dinsdag 11 december, gaat onze aandacht naar het thema "Gemeenschapsopbouw".

Gemeenschapsopbouw heeft als doel de verbondenheid tussen de gelovigen onderling en tussen de diverse lokale geloofskernen sterker te maken. Waar nodig worden hiervoor nieuwe bruggen gebouwd. 'Gemeenschap' richt zich ook naar mensen die om welke reden dan ook de Kerk verlaten hebben of naar hen die geen enkele voeling met de Kerk meer hebben, maar toch zoekend blijven naar een inspiratiebron.

Met andere woorden: naar de totale gemeenschap, met als uiteindelijk doel de Blijde Boodschap te laten doorklinken en door-leven in de samenleving.

Iedereen is van harte uitgenodigd op deze open avond, vooral diegenen die hieraan actief mee willen werken binnen onze pastorale eenheid, onder welke vorm dan ook.

Op deze open avond zullen we ook al een eerste keer meer concreet stilstaan
bij de naamkeuze voor onze pastorale eenheid
op basis van de verschillende voorstellen
die we van jullie hebben doorgekregen.

Iedereen die actief mee wil werken binnen de pastorale eenheid
en mogelijk deel wil uitmaken van de te vormen werkgroep rond dit thema,
is van harte uitgenodigd.
Dus, als je nog mensen kent, nodig ook hen gerust mee uit.

Noteer alvast: de datum voor de volgende open thema-avond is:
22 januari 2019 | thema: Financieel en materieel beheer | in de Parochiezaal van Gestel

Pastorale Eenheid in wording:
Open Thema-Avond “Liturgie en Gebed”
11 september 2018

Zoals aangekondigd op de algemene open avond van 30 mei 2018,
waar we de vorming van onze pastorale eenheid hebben voorgesteld,
volgen nog afzonderlijke open avonden per thema.

De thema’s die aan bod zullen komen zijn:

  • liturgie en gebed
  • catechese en verkondiging
  • diaconie en solidariteit
  • financieel en materieel beheer
  • gemeenschapsopbouw

Op deze meer specifieke open avonden bekijken we
hoe elk thema binnen onze pastorale eenheid vorm en inhoud kan krijgen.

Onze pastorale éénheid "in wording"
nodigt u van harte uit!

Open Avond
woensdag 30 mei, 20u

WZC Heilig Hart, Kerkeblokken, Nijlen

Beste parochianen,

De Emmaüsgangers ervoeren Jezus’ vuur in hun hart.
Gensters van dat vuur worden vandaag nog verder gekoesterd en uitgedragen door velen,
ook binnen onze parochies. Het maakt van onze parochies een warmere plek. Dat is prachtig.

Maar waar gensters samengebracht worden, ontstaat een groter, laaiend vuur.

En net dat is de betrachting van een pastorale éénheid: gensters samenbrengen om tot een groter vuur te komen.
De parochies van Berlaar en Nijlen krijgen vandaag van het bisdom de unieke kans om samen een pastorale éénheid op te bouwen.

Wil je hier meer over weten, dan ben je van harte welkom op de open avond die we hierover organiseren op
woensdag 30 mei om 20 uur
in het WZC Heilig Hart, Kerkeblokken 11 in Nijlen
.

Als voorbereiding op deze open avond is het nuttig om even stil te staan bij onderstaande vraag.